Ние от АРТЕКС градим "ЗЛАТЕН ВЕК"

26.02.2024

Със самочувствие за качеството на своята инвестиция и в името на икономическия просперитет на София

Правомерността на всички действия на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД, свързани със строителството на сградата "Златен век", е окончателно потвърдена в подробните мотиви на Върховния административен съд (ВАС) и Звеното за анализи и тълкувателна дейност към ВАС. Писмото от 24 ноември 2023 г. е подписано от председателя на ВАС.

Решението на казуса "Златен век" (а вероятно и на други подобни, но не толкова известни в медийното пространство казуси) дойде след подадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството искане до Върховния административен съд (ВАС) за образуване на тълкувателно дело във връзка с прилагането на законови разпоредби, свързани със срока на валидност на разрешенията за строеж и действието на заповедите за допълване на разрешения за строеж.

В искането министърът постави за тълкуване от ВАС три въпроса:

1. Заповедите за допълване на разрешението за строеж, издадени преди промените в ЗУТ 2021 г., подновяват ли срока на валидност на разрешението?

2. От какъв вид е срокът на валидност на разрешението за строеж и прилагат ли се правилата за прекъсване или спиране на срока?

3. При презаверено разрешение за строеж от кой момент се счита подновен срокът за завършване на строежа?

Въпреки че след анализ на цялата съдебна практика по въпросните законови текстове формално съдът отказа да образува тълкувателно дело, понеже не намери противоречива практика по поставените от министъра въпроси, в подробните мотиви към отказа всъщност съдът даде съвсем ясни отговори на два от тях.

На първо място, заповедите по чл. 154 от ЗУТ за допълване на разрешенията за строеж, издадени преди промените в ЗУТ от 2021 г., подновяват срока на валидност на разрешенията за строеж, т.е. от влизането им в сила започва да тече нов срок на валидност на разрешението, което допълват. По този въпрос ВАС категорично приема, че практиката на съдилищата е непротиворечива.

Намира я и за правилна, защото едва през 2021 г. законодателят решава да въведе ново правило, което обаче има действие занапред и не се отразява върху вече издадените заповеди по чл. 154 от ЗУТ и произведеното от тях правно действие.

Ако това принципно положение бъде отнесено към конкретните факти по случая "Златен век", излиза, че разрешението за строеж за сградата е валидно до 6 август 2028 г. Това е така, защото последната заповед по чл. 154 от ЗУТ за строежа е издадена на 6 август 2018 г., към датата на издаването строежът е започнал и следователно от датата на влизането в сила започва да тече нов 10-годишен срок за завършване на грубия строеж, който ще изтече едва през 2028 г. А

грубият строеж на сградата "Златен век" фактически беше завършен още в самото начало на 2022 г.

(т.е. много преди крайния срок), като на 11 октомври 2022 г. инвеститорът успя да се снабди и с официално удостоверение за завършен груб строеж.

На следващо място, ВАС приема, че при наличието на обективни предпоставки, които съставляват пречка за извършването на строителството, срокът на валидност на разрешението не тече.

В случая със "Златен век" строителството на сградата беше спряно в периода от 14 април 2019 г. до 13 май 2021 г. (общо над 2 години) със

заповед на ДНСК, която съдът отмени като незаконосъобразна.

Издаването на заповед за спиране на строежа от компетентен орган безспорно се явява обективна пречка за извършване на строителни дейности. Тъй като разрешението за строеж на сградата "Златен век" е презаверено на 19 ноември 2012 г., ако не беше незаконното спиране на строителството, грубият строеж е трябвало да бъде завършен до 19 ноември 2022 г. Като се отчете обаче времето в съда, в което инвеститорът обективно е бил поставен в невъзможност да строи (24 месеца и 28 дни), срокът за завършване на грубия строеж, съгласно възприетото от ВАС становище, би се удължил до 17 декември 2024 г. (без дори изобщо да се отчита отделното основание за подновяване на срока, което дава заповедта по чл. 154 от ЗУТ - до 6 август 2028 г.).

Като се съобразява с мотивите на ВАС и в отговор на продължаващите по темата питания, отправени от народен представител от 49-ото народно събрание, МРРБ само преди дни (15 февруари 2024 г.) излезе с отговор, публикуван на сайта на парламента, който разсейва и най-малките съмнения, останали във въпросния народен представител.

Екипът на АРТЕКС е удовлетворен, че след години, в които "Златен век" беше предмет на тежки съдебни битки, стана заложник на политически интереси и по неволя се превърна в медийна сензация, вече може да продължи своята истинска работа. Да покаже размаха и креативността на съвременната българска архитектура, да строи с прецизността и качеството, които трябва да бъдат стандарт у нас, да създаде сграда, подобаваща на европейска столица с поглед в бъдещето."Хубавите градове са богатите градове", казва кметът Васил Терзиев, а "Златен век" допринася за това самочувствие на София.

Затвори