ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(съгл. чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/769)

 

Като администратор на лични данни, „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД („АРТЕКС“ или „Дружеството“) се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събирането и обработването на лични данни. Удовлетвореността на нашите клиенти във всички нейни аспекти е приоритет за нас особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо, възприемаме като свое задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

С настоящото предоставяме на Вашето внимание информация относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защитата на тези данни, и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Нашият стремеж е чрез признати стандарти и високотехнологични решения да предлагаме иновативни и сигурни решения на нашите клиенти, както и защита на информацията и данните, които Вие ни доверявате.

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор – „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК: 175155346

Седалище и адрес на управление:

ул. „Неофит Рилски“ № 46

гр. София 1000

тел.: (02) 98 00 101

Интернет страница: www.arteks.net

 

Длъжностно лице по защита на личните данни в „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е:

Ивелина Даскалова

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

ул. „Неофит Рилски“ № 46

гр. София 1000

e-mail: i.daskalova@arteks.net

С КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ?

АРТЕКС обработва Вашите лични данни на следните законови основания:

(В определени случаи обработването се извършва въз основа на повече от едно основание)

А. За изпълнение на договор

При изпълнение на договор, който сме сключили с Вас, както и за предприемане на стъпки преди сключването на договор. Обработването се извършва, за да Ви предоставим съответен продукт и/или услуга, както и за използването им по време на срока на договора.

Това включва:

Б. Законово задължение

За изпълнение на наше законово задължение, като:

В. Изпълнение на задача от обществен интерес

В случаи когато изпълняваме задача от обществен интерес, когато сме натоварени с това от орган, който изпълнява официални правомощия. В тези ситуации АРТЕКС може да оказва съдействие на държавен орган, като споделя лични данни, с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

Г. Ваше съгласие

В случаите когато обработваме Вашите данни на основание Ваше съгласие, обработването ще бъде в обхвата и за целите, изложени в даденото съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде отменено по всяко време по реда, описан в следния документ: Процедура за упражняване на правата“.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Събираме данните, които обработваме, директно от Вас, преди встъпването в договорни правоотношения с Вас, както и в процеса на взаимоотношенията ни. При условие, че личните данни се предоставят от представител на лицето, задължително представителят следва да информира за/ да предостави на представлявания текста на настоящото уведомление.

Също така, обработваме и информация, която сме получили от публично достъпни източници (като регистрите, водени от Агенцията по вписванията); медии; публикувани официални списъци на лица, спрямо които се прилагат санкционни действия и др.

КОЙ БИ МОГЪЛ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ?

В рамките на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД като организация, Вашите данни се получават от онези служители, на които те са необходими за изпълнение на договора, на задължения и регулаторни разпоредби.

Наши контрагенти и подизпълнители, с които работим и които са поели задължения и имат отговорност за обработване на лични данни съгласно действащото законодателство, могат също да получат достъп до личните Ви данни, в зависимост от услугата, която Ви предоставяме, съгласно договорните ни правоотношения с Вас.

Дружеството предоставя лични данни на клиенти и в изпълнение на законови задължения, съгласно законодателството, приложимо за мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризъм, както и когато това е необходимо за предоставянето на конкретната услуга.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД съхранява Вашите лични данни в съответствие със законоустановените срокове, като сроковете зависят от вида на ползваната услуга и документи. Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на съдебни дела, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да подадете сигнал/ заявление относно обработването на Вашите лични данни, моля да се запознаете с документа Процедура за упражняване на правата.

ЗАДЪЛЖЕН/А ЛИ СЪМ ДА ПРЕДОСТАВЯМ ЛИЧНИ ДАННИ?

В рамките на нашите бизнес взаимоотношения, Вие сте задължен/а да осигурявате личните данни, които се изискват за започване, изпълнение и прекратяване на правоотношенията Ви с АРТЕКС и за изпълнение на приложимите договорни задължения или законови изисквания.

В случай че Вие не осигурите необходимите данни и документи, ние няма да сме в състояние да встъпим в договорни отношения с Вас, нито да продължим вече стартирани такива взаимоотношения.

Затвори