ПРОЦЕДУРА

за упражняване на права, свързани с лични данни

 

Настоящата Процедура има за цел да подпомогне настоящи и бъдещи клиенти (субекти на данни) да упражнят правата си, свързани със защитата на личните данни в „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. Процедурата урежда процеса по приемане, разглеждане и предоставяне на отговор по подадени искания във връзка с правата, свързани със защитата на лични данни.

Процедурата е съобразена с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ Регламент за защита на данните – ОРЗД).

 

Ред за упражняване на правата, свързани със защитата на лични данни

За упражняване на правата си, свързани със защита на личните данни съгласно тази Процедура, всеки субект на данни подава подписано Искане за упражняване на правата за защита на лични данни до „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

 

Подаване на Искане за упражняване на права, свързани със защита на лични данни

Исканията за упражняване на правата за защита на лични данни се подават по някой от следните начини:

а. на e-mail адреса на длъжностното лице по защита на личните данни в „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД: dpa.bulgaria@mydata.bg

б. На адреса на управление на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

 

Срок за получаване на отговор на Искането

При подадено Искане за упражняване на права по защита на личните данни, „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД предоставя информация относно предприетите действия в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД информира субекта на данните за всяко удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва причините за удължаването.

 

Изисквания за документи

Изискват се документи за самоличност, а в случай на упълномощаване – и документът за упълномощаването в оригинал. „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД предоставя лични данни само ако е извършена надлежна идентификация на лицето, вкл. проверени пълномощия. Дружеството не е задължено да отговаря на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данни или неговите пълномощия.

„АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността и пълномощията на субекта на данни, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

 

Права, които субектът на данни може да упражни

1. Право на достъп до личните данни (чл. 15 от ОРЗД) – „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД потвърждава дали се обработват лични данни за субекта и съответно предоставя необходимата информация.

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД може да откаже да отговори на искането за достъп в случаите, когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост.

2. Право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД);

3. Право на изтриване (чл. 17 от ОРЗД);

4. Право на ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД);

5. Право на преносимост на данните (чл. 20 от ОРЗД);

6. Право на възражение срещу обработването на личните данни (чл. 21 от ОРЗД), когато се обработват лични данни за целите на директен маркетинг или въз основа на легитимен интерес.